Zápisy do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

1. Předběžná přihláška

Jako první vyplníte předběžnou přihlášku, otevřeny budou 1. prosince 2023. V jejím rámci se můžete přihlásit na ScioŠkolu nanečisto, je-li volný termín.

Pokud již není volný termín, stáváte se náhradníky. V případě uvolnění termínu Vás budeme kontaktovat.

Předběžná přihláška

 

2. ScioŠkola nanečisto

Jedná se o program, v jehož rámci se:

 • děti mohou zúčastnit 60 minutového individuálního programu 
 • oba rodiče zúčastní rozhovoru s vedením školy, který bude zaměřen na koncepci ScioŠkoly a očekávání rodičů od základní školy.
 • při druhém setkání budou mít děti příležitost setkat se s průvodci ve skupině budoucích spolužáků. Tento skupinový program bude trvat 90 minut. Program proběhne v březnu, termín bude upřesněn.

Na základě pohovoru bude posouzeno splnění povinného kritéria souladu rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol a povinného kritéria vhodnosti ScioŠkoly pro vzdělávání dítěte.

Účast na ScioŠkole nanečisto je dobrovolná. 

3. Zápis

Pro zařazení dítěte k zápisu je nutné doručit do 3. dubna závaznou přihlášku. Pokud jste ji odevzdali elektronicky skrze náš zápisový systém, již ji nemusíte zasílat poštou ani podepisovat osobně.

Jinak ji lze vyplnit ve škole, a to ve dnech:

 • 2. dubna 2024 od 9:00 do 11:00
 • 3. dubna 2024 od 9:00 do 11:00

Později doručené přihlášky bude možné zohlednit pouze v případě nenaplnění kapacity.

Přihlášku doručte

 1. osobně či poštou na adresu Kněžskodvorská 542/33a, České Budějovice 3
 2. datovou schránkou, 4zha8ek

4. Povinná kritéria

Prvním povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol. Pokud jste se zúčastnili ScioŠkoly nanečisto, již jsme toto kritérium posoudili.
Pokud ne, pozveme Vás k pohovoru v době zápisu, budete-li po seřazení uchazečů dle pořadí mezi těmi, kteří mohou být vzhledem k počtu otevíraných míst přijati.


Předmětem hodnocení bude:
● zda rodiče znají a sdílejí pedagogické zásady a výukové metody využívané ve ScioŠkolách,
● zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se ScioŠkola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol; zároveň jsou si vědomi, že tyto výukové metody nemusí každému dítěti vyhovovat a mohou být pro některé děti nevhodné.,
● zda koncepce ScioŠkol odpovídá očekávání rodičů.

Názory, postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.

Druhým povinným kritériem je vhodnost ScioŠkoly pro vzdělávání dítěte. Kritérium seskládá s posouzení následujících předpokladů:
1. Kompetence dítěte zvládat svobodnější prostředí,
2. Absence vysoce rizikového chování ve vztahu ke skupině.
Splnění tohoto kritéria bude posouzeno souběžně s pohovorem s rodiči ve skupinovém programu, vedeném průvodci ScioŠkoly, popř. v osobním rozhovoru s průvodcem ScioŠkoly.
Dále bude posouzena školní zralost dítěte pro případné doporučení odkladu povinné školní
docházky.

5. Zvýhodňující kritérium

Bude-li zájemců více než 10, seřadíme je po přijetí přihlášek podle těchto kritérií v následujícím pořadí:

 1. dítě má sourozence na stejné ScioŠkole,
 2. rodiče absolvovali ScioŠkolu nanečisto, 
 3. dítě má sourozence na jiné ScioŠkole nebo sourozence, který je absolventem ScioŠkoly,
 4. dle losu.

6.: Nástup do školy

Pokud vše klapne, 1. září se uvidíme ve ScioŠkole!

 Další informace k zápisům

     

Rozhodnutí o přijetí

Jelikož rozhodujeme ve správním řízení, máte podle § 36 odst. 3 správního řádu právo seznámit se s podklady pro rozhodnutí, a podle § 38 odst. 1 správního řádu nahlížet do spisu. Obojí bude možné od 4. dubna 2024, konkrétní termín je třeba dohodnout telefonicky (na čísle 777 458 980) nebo emailem (na adrese linda.grguricova@scioskola.cz), doporučujeme tak učinit nejpozději do 10. 4. 2024 neboť v následujících dnech již budou moci být vydávána rozhodnutí o nepřijetí. Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními čísly) zveřejníme na internetových stránkách nejpozději do konce dubna. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Nebude-li dítě přijato, zašleme vám rozhodnutí o nepřijetí doporučeně poštou. Pokud jsme již smlouvu o vzdělávání neuzavřeli dříve, uzavřeme ji nyní. Bez uzavření smlouvy nemůže být dítě přijato.

Odklad povinné školní docházky

Není-li Vaše dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, můžete v době od 1. do 30. dubna požádat o odklad povinné školní docházky dítěte. Víte-li již nyní, že budete žádat o odklad, žádáme Vás o jeho vyřízení ve své spádové škole. V dalších letech již nebude odklad ve ScioŠkole zvýhodňujícím kritériem.

Zvýhodňující kritérium sourozence

Sourozencem pro účely přijímání do ScioŠkoly je i dítě žijící v jedné rodině, ač není pokrevním příbuzným. Dále splňuje kritérium i sourozenec dítěte, které již bylo na ScioŠkolu přijato (do vyššího ročníku), ale nastoupí až od následujícího školního roku.